ફેસબુક લિંક્ડિન sns3 ડાઉનલોડ કરો
એક્ટ્યુએટર_CE_સર્ટિફિકેટ

એક્ટ્યુએટર સીઇ પ્રમાણપત્ર

છબીને PDF ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરી.

ન્યુક્લિયર કોર્પોરેશનનું પ્રમાણપત્ર

છબીને PDF ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરી.
SIL3-HITORK.2X210115.HCS0D12-1

SIL3 HITORK®2.0 ઇલેક્ટ્રિક એક્ટ્યુએટર

ટેસ્ટ રિપોર્ટ-બોલ વાલ્વ---WFM202011045-1

ટેસ્ટ રિપોર્ટ-બોલ વાલ્વ

HITORK-1 માટે_ટેસ્ટ_રિપોર્ટ

ટેસ્ટ રિપોર્ટ-HITORK®2.0 ઇલેક્ટ્રિક એક્ટ્યુએટર


તમારો સંદેશ છોડો